Ajánlott irodalom

 • Balog Sándor: Az abonyi református templom festett kazettái, Művészet ,1974/9. sz. 14-15. o., 1974.
 • Balog Sándor: Abony történeti és művészeti emlékei (1450-1741), Ceglédi füzetek 21., Kossuth Múzeum, Cegléd, 1975.
 • Bogár János: Az egyházi évkör kialakulása és hatása az igehirdetésre. Különös tekintettel a református egyház istentiszteletére, Liturgiai tanulmány. Theológiai tanulmányok 21. sz., Debrecen, 1932.
 • Boros Judit: Festett famennyezetek és rokon emlékek Erdélyben a XVI-XVIII. században., Művészettörténeti Értesítő, 1982/2. sz. 120-134. o., Művészettörténeti Értesítő, 1982.
 • Csernák Béla: A szilágylompérti templom kazettás mennyezete, Református Szemle LXXVII. 1984/5-6.sz. 448-451. o., 1984.
 • Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei, Kriterion, Bukarest, 1981.
 • Dercsényi Balázs - Hegyi Gábor - Marosi Ernő - Takács Béla: Református templomok Magyarországon, Hegyi és Társa Kiadó, Budapest, 1992.
 • Dobosy László: Gömöri festőasztalosok munkái a templomokban, Gömör Néprajza, XXXVI., KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1992.
 • Domanovszky Görgy: A magyar nép díszítőművészete I-II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.
 • Éber László: A bútorművesség emlékei Magyarországon, II. kötet: Az iparművészet könyve. Szerk.: Ráth György, Budapest, 1905.
 • Festett táblák 1526-1825, Kiállítás a székesfehérvári Csók István Képtárban 1969. május 4-től szeptermber 22-ig. Szerk.: Hoffman Tamás (István Király Múzeum közleményei: A magyar népművészet évszázadai sor. 1.), Székesfehérvár, 1969.
 • Fügedi Márta: Állatábrázolások a magyar népművészetben, Miskolc, 1993. Gilyén Nándor - Mendele Ferenc - Tóth János: A Felső-Tisza-vidék népi építészete, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.
 • Hofer Tamás - Fél Edit: Magyar Népművészet, Corvina, Budapest, 1975. Huszka József: Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, 1883.
 • Kardalus János: A festett bútor, Csíkszereda, 1982
 • Kelemen Lajos: Erdélyi magyar mennyezetfestményeink a XVII. század végéig, Művészeti Szalon III. 1928/6-7. sz. 7-8. o., 1928.
 • Kelemen Lajos: Erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a XVII. századból, Minerva Rt., Kolozsvár, 1945.
 • Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok, Kriterion, Bukarest, 1977.
 • Kocsi Márta - Csomor Lajos: Festett bútorok a Székelyföldön, Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1984.
 • Kresz Mária: Virág és népművészet, Budapest, 1979. A Kuun-kódex. Hasonmás kiadás Varga Imre gondozásában és tanulmányaival, Magyar Helikon, Budapest, 1979.
 • Lengyel Györgyi: Keresztszemes kézimunkák, Magyar Nők Országos Tanácsa - Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1981.
 • Lengyel Györgyi: Nagyanyáink öröksége, Magyar Nők Országos Tanácsa - Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986.
 • Makoldi Sándor: Gondolatok a magyar ácsolt szekrényeken látható jelek értelmezéséről, Művészet és világkép sorozat, KLTE Közművelődési Titkársága, Debrecen, 1989.
 • Malonyay Dezső: A magyar nép művészete I-II-IV-V. kötet, Franklin Társulat, Budapest, 1907-1922.
 • Mándoki László: Újonnan felfedezett festett református templomok Baranyában, A Janus Pannonius Múzeum évkönyve 1975-76., Pécs, 1977.
 • Móser Zoltán: Festett famennyezetek Krasznán, Honismeret 1980/3. sz. 37-40. o., 1980.
 • Németh József: A szentgyörgyvölgyi református templom festett famennyezete és berendezése, Műemlékvédelem, XX. évf. 1976/2. sz. 98-100. o., 1976.
 • Pap Gábor: Asztrálmítoszi keretek - mai sorsok, 5-20. o., Vonzáskör, Miskolc, 1987.
 • Pap Gábor: Csak tiszta forrásból. Adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezéséhez., Kós Károly Egyesülés - Mandátum, Budapest, 1990.
 • Pap Gábor: Jó pásztorok hagyatéka, Pódium Műhely Egyesület - Magányos Kiadó, Debrecen, 1993.
 • Pomozi István: Festett famennyezetek és berendezések restaurálásának elvi és gyakorlati kérdései, Műemlékvédelem, XXVI. évf. 1983/4. sz. 279-293. o., 1983.
 • Seres András: A hétfalusi csángó bútor, Népismereti dolgozatok, 1976. Szerk.: Kós Károly, Kriterion, Bukarest, 1976.
 • Sümegi György: Festett asztalosmunkák a Duna-Tisza közén. A szabadszállási református templom famennyezeténék töredéke., Ars Hungarica 1992/1. sz. 43-52. o., 1992.
 • Szabadfalvi József: Nézzük meg együtt az avasi templom festett tábláit, Művészet, 1973/12. sz. 43-52. o., 1973.
 • Szabadfalvi József: A megyaszói festett asztalosmunkák 1735-ből, Borsodi kismonográfiák 9., Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 1980.
 • Szász János - Szigetvári János: Népi építészetünk nyomában, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.
 • Szentsei György daloskönyve. Hasonmás kiadás Varga Imre gondozásában és tanulmányával., Magyar Helikon, Budapest, 1977.
 • Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára sorozat: Drávaiványi; Kórós; Ormánság. Festett mennyezetű református templomok; Szenna. Szabadtéri néprajzi gyüjtemény; Szentsimon. Plébániatemplom., TKM Egyesület, Budapest,
 • Takács Béla: Református templomaink úrasztali terítői, Ref. Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1983.
 • Tombor Ilona: Régi festett asztalosmunkák a XV-XIX. században, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
 • Tóth János: Népi építészetünk hagyományai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961. H. Vladár Ágnes: Rakacaszend román kori templomának műemléki helyreállítása, Műemlékvédelem, XXII. évf. 1978/2. sz. 140-153. o., 1978.
 • Vilhelm Károly: Festett famennyezetek. Alakos ábrázolások a XV-XVIII. századi erdélyi templomokban., Kriterion, Bukarest, 1975. Wilhelm (=Vilhelm) Károly: Nézzük meg együtt a tancsi kazettás mennyezetet, Művészet, 1976/4. sz. 32-34. o., 1976.

Irodalomhoz

 Bereczky Zoltán: Ösképeskönyv. Budapest - Balatonszepezd. 2014.

Bereczky Zoltán - Cseuz Anett: Simai sakkoló, Püski 2008.